Guziki

Struktura własnościowa, majątek

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

Majątek I Liceum Ogólnokształcącego:

AKTYWA 3 829 661,46 zł

A. Aktywa trwałe 3 758 480,75 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 758 480,75 zł

w tym budynki i lokale 3 758480,75 zł

III. Należności długoterminowe 0,00 zł

IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 71 180,71 zł

I. Zapasy 135,26 zł

II. Należności krótkoterminowe 57 543,00 zł

III. Środki pieniężne 13 502,45 zł

w tym środki na rachunkach bankowych 13 502,45 zł

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 zł

V. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 755,99 zł

Umorzenie środków trwałych 2 086 509,88 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych 526 537,40 zł

Stan na 31.12.2016 roku

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2017 - Edycja treści.

10-10-2016 - Edycja treści.

17-06-2015 - Edycja treści.

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 672