Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.
Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły.
Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki.
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych
w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Z późn. zm.).
W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tekst rozporządzenia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-11-2018 - Edycja treści.

21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-06-2012 - Edycja treści.

17-02-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 612